Pracownia Systemów Internetowych i Mobilnych

BORZEMSKI LESZEK ZBIGNIEW PROF. UCZELNI
BILLEWICZ KRZYSZTOF ADIUNKT
FRAŚ MARIUSZ ADIUNKT
KAMIŃSKA-CHUCHMAŁA ANNA ADIUNKT
KWIATKOWSKI JAN ADIUNKT
NOWAK ZIEMOWIT ADIUNKT
WAŚKO KRZYSZTOF DOCENT
WRZUSZCZAK-NOGA JOLANTA ADIUNKT

Zakres i cele
Zakres i cele działalności Pracowni Systemów Internetowych i Mobilnych mieszczą się w obszarze wyznaczonym przez trzy dyscypliny informatyczne wg. ACM, a mianowicie IS, IT oraz SE. Dotyczą one badań naukowych,  rozwoju kadry i dydaktyki. Pracownia kontynuuje prace realizowane w Zakładzie Rozproszonych Systemów Komputerowych…  więcej>>

Badania naukowe
Rozwijana w Pracowni Systemów Internetowych i Mobilnych problematyka badawcza jest skupiona wokół współczesnych problemów rozwoju i badań stacjonarnego i mobilnego Internetu i sieci Web, oraz przetwarzania równoległego w wielordzeniowych i heterogenicznych systemach komputerowych.
W szczególności jest to problematyka:

 • projektowania systemów webowych z jakością usług, z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, podejść heurystycznych, multimodalnych oraz aukcyjnych,
 • analizy i prognozowania wydajności połączeń internetowych, systemów Internet (i Web) of Things (IoT). Badania dotyczą zarówno sieci przewodowych i bezprzewodowych LAN i WAN tworzących Internet. Rozwijane będą metody opisu ciągłości przestrzennej badanego zjawiska na pewnym obszarze. Badania te z wykorzystaniem metod geostatystycznych uwzględniają czasowo-przestrzenny charakter badanych zjawisk i mogą stanowić nowatorski aspekt w badaniach rozproszonych internetowych systemów komputerowych,
 • projektowania wieloplatformowych responsywnych aplikacji mobilnych i webowych typu RWD (Responsive Web Design) oraz systemów webowych typu SPA (Single Page Application), analiza (badania) wydajności tak zaprojektowanych aplikacji,
 • prognozowania wydajności przetwarzania w wielordzeniowych systemach równoległego przetwarzania.

Dydaktyka

 • Specjalność na II. stopniu na kierunku informatyka: zastosowania Specjalistycznych Technologii Informatycznych;
 • prowadzenie kilku przedmiotów na wszystkich latach studiów I. stopnia na kierunku informatyka (w j. pol. i ang.) oraz na specjalności anglojęzycznej CE .

Koła naukowe:

 • Koło naukowe OSD (opiekun dr inż. Z. Nowak).
 • TeMoMuKo (opiekun doc. Dr inż. K. Waśko)

Opis kół naukowych dostępny jest tutaj.

Laboratorium

Laboratorium Systemów Internetowych i Mobilnych składające się z dwóch składowych:

 • 015 C3 – serwerownia systemów rozproszonego i równoległego przetwarzania
  – kierownik: L. Borzemski,
 • 015 C3 – Laboratorium Pomiarów Wydajności Aplikacji Równoległych i Rozproszonych
  – kierownik: J. Kwiatkowski,
 • 130 C6 – Laboratorium Systemów Mobilnych Android i iOS
  – kierownik: K. Waśko.