Pracownie i laboratoria

Laboratorium technologii usługowych i sieciowych

Services And Networking TechnOlogieS Laboratory (SANTOS Lab)

Kierownik: dr inż. Paweł Świątek

Historia

Laboratorium technologii usługowych i sieciowych powstało w roku 2010 jako jeden z efektów współpracy naukowców z Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej z przedsiębiorstwami informatycznymi działającymi w obszarze wytwarzania i wdrażania systemów zorientowanych na usługi oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Organizacja Laboratorium możliwa była dzięki umowie sponsorskiej podpisanej w dniu 11 grudnia 2009 roku przez Politechnikę Wrocławską oraz Microgen (Poland) Sp. z o.o. w wyniku której Microgen (Poland) Sp. z o.o. przekazał na rzecz Politechniki Wrocławskiej dotację na zakup aparatury badawczej w wysokości 130 tysięcy złotych.

Dotacja sponsorska firmy Microgen (Poland) Sp. z o.o., która pozwoliła na zakup podstawowego wyposażenia laboratoryjnego była kluczowa dla powstania Laboratorium i umożliwiła rozpoczęcie w nim prac badawczych. Infrastruktura badawcza Laboratorium Services And Networking TechnOlogieS Laboratory (SANTOS Lab) była i jest rozwijana dzięki pozyskiwaniu przez pracowników Laboratorium dofinansowania na liczne projekty naukowe i badawczo-rozwojowe. W ciągu pięciu lat działalności zespół SANTOS Lab brał udział w realizacji projektów o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów złotych.

Infrastruktura Laboratorium

Obecnie na infrastrukturę laboratorium Services And Networking TechnOlogieS Laboratory (SANTOS Lab), poza podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym składają się dwie szafy RACK’owe kolokowane we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS) wyposażone w 3 przełączniki klasy operatorskiej dla sieci konwergentnych firmy Juniper (1 x MX240 i 2 x ACX5096), prywatną chmurę obliczeniową składającą się z dwóch klastrów serwerów kasetowych z możliwością wirtualizacji GPU, sześciu serwerów RACK i sprzętowych macierzy dyskowych, urządzenia do głębokiej inspekcji pakietów oraz IDS i IPS (Intrusion Detection/Prevention System)), analizatory ruchu sieciowego, a także programowalne przełączniki dla sieci SDN (Software Defined Network), ICN (Information Centric Network) i CAN (Content Aware Network), w tym Pica8, NetFPGA, EZappliance.

Laboratorium jest połączone z wyposażeniem sieciowo-serwerowym w WCSS dwoma dedykowanymi i niezależnymi traktami optycznymi o łącznej przepustowości 40Gb. Infrastruktura laboratoryjna kolokowana w WCSS jest bezpośrednio połączona z siecią PIONIER trzema łączami o przepustowości 10Gb każdy oraz z europejską siecią GEANT łączem 10Gb.

W wyniku realizacji licznych projektów badawczo-rozwojowych oraz uczestnictwie w wielu konsorcjach naukowych Laboratorium ma dostęp do ogólnopolskich i paneuropejskich sieci eksperymentalnych i laboratoriów badawczych. W szczególności w Laboratorium znajduje się węzeł ogólnopolskiego rozporoszonego laboratorium PL-LAB przeznaczonego do prowadzenia badań z zakresu Internetu Przyszłości (Future Internet), w tym sieci 5G, sieci definiowanych programowo (SDN), sieci świadomych przekazywanej treści (CAN) i informacji (ICN), a także internetu rzeczy, multimediów i usług (Internet of Things, Multimedia and Services) oraz systemów usługowych i chmurowych. Od marca 2015 roku Laboratorium jest członkiem stowarzyszonym współfinansowanych przez Komisję Europejską europejskich konsorcjów XIFI Federation oraz FI-WARE powstałych w ramach Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP), których głównym celem jest udostępnianie nowoczesnej infrastruktury sieciowej i usługowej dla potrzeb opracowywania usług i aplikacji w infrastrukturze Internetu Przyszłości.

Realizowane projekty

Od początku istnienia Laboratorium jego pracownicy brali udział w realizacji licznych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych finansowanych zarówno ze środków publicznych europejskich i krajowych, jak i środków prywatnych. W ciągu pięciu lat działalności zespoły pracujące w Laboratorium brały udział w realizacji projektów o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów złotych, w tym między innymi:

 1. „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA” nr POIG.01,03.01-00-008/08, I 2009 – III 2013, 36 mln zł.
 2. „Inżynieria Internetu Przyszłości” nr POIG.01.01.02-00-045/09, I 2010 – VI 2013, 39 mln zł.
 3. Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych” nr POIG.01.03.01-02-079/12, IX 2013 – X 2015, 10,6 mln zł.
 4. „PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla działań w obszarze programu Horyzont 2020” nr POIG.02.03.01-00-104/13, IX 2014 – XII 2015, 16 mln zł.

Badania i rozwój

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Laboratorium mają charakter interdyscyplinarny i zgodnie z koncepcją service science polegają na łączeniu kompetencji, doświadczenia i wiedzy pracowników z zakresu analizy systemowej, inżynierii wiedzy, szeroko rozumianej informatyki, zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy dziedzinowej w celu osiągnięcia efektu synergii niemożliwych do osiągnięcia bez łączenia kompetencji z różnych dziedzin nauki i techniki.

Dotychczasowe prace badawcze i rozwojowe skupiały się wokół następujących zagadnień:

 • Zastosowanie metod analizy systemowej do optymalizacji rzeczywistych procesów (np. transportowych, produkcyjnych, itp.).
 • Zastosowanie metod analizy systemowej oraz inżynierii wiedzy do projektowania, optymalizacji i zarządzania systemami usługowymi oraz systemami wspomagania podejmowania decyzji.
 • Systemy internetu rzeczy, usług i mediów oraz ich zastosowania w obszarach służby zdrowia, transportu i logistyki oraz systemów produkcyjnych.
 • Metody gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych strumieniowych (ang. data science, big data analytics, data stream processing).
 • Personalizacja usług i dostępu do usług w rozproszonych systemach teleinformatycznych.
 • Zarządzanie zasobami w heterogenicznych systemach teleinformatycznych.
 • Optymalizacja heterogenicznych sieci przewodowych i bezprzewodowych.
 • Metody sterowania przepływami oraz gwarantowania jakości usług komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych.
 • Bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych.

Współpraca z przemysłem

Badania i prace rozwojowe prowadzone w Laboratorium przy współudziale partnerów z przemysłu znalazły liczne zastosowania w następujących obszarach:

 • zastosowanie metod oraz narzędzi analitycznych i informatycznych do analizy wymagań, projektowania i syntezy systemów wspomagania podejmowania decyzji,
 • projektowanie efektywnych metod gromadzenia i przetwarzania strumieni danych dla potrzeb wspomagania podejmowania decyzji,
 • systemy internetu rzeczy (Internet of Things), systemy chmurowe (cloud), systemy zorientowane na usługi,
 • optymalizacja procesów biznesowych występujących w praktyce gospodarczej,
 • zastosowanie opracowanych metod i narzędzi w dowolnej dziedzinie, w której występuje potrzeba efektywnego gromadzenia, przesyłania, analizy i przetwarzania (w tym optymalizacji) dużych wolumenów różnorodnych strumieni danych dla potrzeb wspomagania podejmowania decyzji, np. w procesach:
  • transportowych,
  • produkcyjnych,
  • zarządzania zasobami,
  • inne.

Laboratorium Services And Networking TechnOlogieS Laboratory (SANTOS Lab) współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w sektorze ICT, jak i produkcyjnym, transportowym, energetycznym, służbie zdrowia, doradztwa finansowego i innych. Celem nawiązywanej i prowadzonej współpracy jest opracowywanie i wdrażanie w praktyce przedsiębiorstw innowacyjnych metod wspomagania podejmowania decyzji w dziedzinowych procesach gospodarczych oraz pozyskiwanie środków na wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych.