Specjalność ZSTI

Specjalność „Zastosowania Specjalistycznych Technologii Informatycznych” (ZSTI)

Kierunek Informatyka

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności ZSTI będzie się wykazywać::

 • Znajomością zagadnień z zakresu projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów mobilnych, multimedialnych, webowych, wbudowanych i IoT.
 • Znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym klasyfikację ich pod kątem złożoności, specyfikację i implementację rozwiązań.
 • Umiejętnością wykrywania i analizy problemów występujących w rzeczywistych systemach informatycznych, w tym rozwiązywania problemów wydajnościowych w systemach webowych.
 • Umiejętnością zastosowania metod modelowania i analizy złożonych systemów sieciowych w informatyce, w tym systemów webowych.
 • Umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu ze szczególnym uwzględnieniem systemów mobilnych, multimedialnych, webowych, wbudowanych i IoT.
 • Umiejętnością przygotowywania, modelowania, optymalizacji, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych.
 • Umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu.
 • Umiejętnością i niezbędną wiedzą odnośnie formułowania kryteriów oceny funkcjonowania systemów i sieci informatycznych, a także dokonywania analizy i optymalizacji ich działania.
 • Umiejętnością oceny poszczególnych elementów składających się na projekt informatyczny na każdym etapie jego tworzenia, a także jego efektu końcowego – z użyciem wielu kryteriów.
 • Umiejętnością i niezbędną wiedzą odnośnie tworzenia systemów inteligencji wbudowanej i środowisk interaktywnych, projektowania i przeprowadzania badania efektywności i użyteczności systemu informatycznego oraz badania doświadczeń użytkownika (UX).
 • Umiejętnością i niezbędną wiedzą odnośnie wyboru i zastosowania modeli i metod obliczeń kognitywnych do realizacji komponentów systemów inteligencji wbudowanej i środowisk interaktywnych.
 • Umiejętnością i niezbędną wiedzą odnośnie udziału w pracach interdyscyplinarnych zespołów projektujących i realizujących systemy inteligencji wbudowanej i środowiska interaktywne.
 • Wiedzą umożliwiającą szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Magister inżynier informatyk po specjalności ZSTI będzie ponadto:

 • Przygotowany do rozpoczęcia pracy naukowej w zakresie informatyki.
 • Umieć kierować zespołem projektowym.
 • Posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania i analizy i oceny jakości systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów mobilnych, multimedialnych, webowych, wbudowanych i IoT.
 • Posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oceny poziomu bezpieczeństwa systemów usługowych i IoT.
 • Posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych kierunków rozwoju informatyki.
 • Orientować się w perspektywach współczesnych zastosowań informatyki.

Absolwent specjalności ZSTI może znaleźć zatrudnienie jako:

pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant systemów wbudowanych, projektant i twórca oprogramowania systemów mobilnych (iOS i Android), specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, projektant informatycznych systemów usługowych, projektant systemów wspierających podejmowanie decyzji, architekt systemów informatyki przemysłowej, administrator systemów i sieci informatycznych nowej generacji, projektant i twórca rozwiązań Internetu Rzeczy (IoT), analityk i projektant systemów inteligencji wbudowanej i środowisk interaktywnych.